Algemene Voorwaarden

Bij een inschrijving voor een opleiding, cursus of workshop van de Sheado Natural Hair Academy verklaar jij akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 1 – DefinitiesIn deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Natural Hair Academy: Het opleidingsinstituutOpleiding: vorm van onderwijs als dienst aangeboden door de Natural Hair Academy

Student: Degene die bij de Natural Hair Academy een opleiding volgt

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de Natural Hair Academy en de student en hebben betrekking op alle cursussen, workshops, trainingen, master classes en opleidingen. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal. Ook wanneer inschrijving geschiedt door een gevolmachtigde zijn deze voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de student en de Natural Hair Academy komt tot stand na aanmelding van de student. De Natural Hair Academy behoud zich het recht om een student te weigeren.Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan schriftelijk of per email  een bevestiging. Bij een inschrijving is het volledige bedrag verschuldigd. 

3.2 De student verplicht zicht tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding/workshop/ masterclass/training behorende lessen.

3.3: Certificering vindt alleen plaats wanneer de student alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond en nadat het volledige opleidingsgeld door de Sheado Academy is ontvangen.

3.4 Voor workshops is het voldoende om de betaling te verrichten zodat er een overeenkomst ontstaat met de Natural Hair Academy. 

3.5 De met de Natural Hair Academy gesloten overeenkomst leidt voor de Natural Hair Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1 Na ontvangst van de aanmelding door de Natural Hair Academy is de student het gehele opleidingsgeld aan de Natural Hair Academy verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door de Natural Hair Academy. Indien er sprake is van termijnbetaling blijven bedragen opeisbaar.

4.2 Het opleidingsgeld dient tijdig bij de Natural Hair Academy binnen te zijn, voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Dit geldt ook voor het geld voor het eventueel materialen pakket.

4.3 Wanneer de gelden niet, niet tijdig of niet volledig worden voldaan, is de Natural Hair Academy gerechtigd ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de student in rekening te brengen. Natural Hair Academy behoudt zich het recht om de student de toegang tot de lessen te weigeren indien de gelden (het opleidingsgeld en het geld voor het materialen pakket) niet zijn voldaan. Bij ernstige wanbetaling, waarbij na meerdere verzoeken van de Natural Hair Academy geen betaling is ontvangen, kan de Natural Hair Academy besluiten om de student uit te schrijven. De betalingsverplichting is hiermee niet opgeschort. De Natural Hair Academy kan besluiten om een incassobureau in te schakelen om het opleidingsgeld te innen. 

ARTIKEL 5– Annulering door student

Bij annulering van een overeenkomst tussen de Natural Hair Academy en de student gelden de volgende annulering- regels.

5.1 Het is een online cursus. Annulering is niet mogelijk.

ARTIKEL 6 – Ontbinding overeenkomst door Natural Hair Academy 

6.1 De student dient zich te houden aan de geldende huisregels van de Natural Hair Academy. De Natural Hair Academy is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan wanneer de volgende huisregels en voorwaarden niet worden nageleefd. De student  heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade. 


ARTIKEL 7 – Modellen
7.1 De student zorgt tijdens de gehele opleiding op eigen kracht voor modellen. Wanneer dit de student niet lukt is de Natural Hair Academy niet zonder meer verantwoordelijk hiervoor.

ARTIKEL 8 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendommen en verstrekte materiaal met betrekking tot de opleidingen, cursussen, workshops, trainingen en masterclasses behoren tot de Natural Hair Academy. Niets hiervan mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Natural Hair Academy worden gekopieerd, verveelvoudigd, gefotografeerd of gereproduceerd, worden gedeeld met derden of openbaar worden gemaakt. Bij overtreding is de Natural Hair Academy gerechtigd tot een direct opeisbare boete van € 500,- per dag voor zolang de overtreding duurt.

8.2 Al het werk dat door de student tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van de Natural Hair Academy. 

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De Natural Hair Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan op de locatie of voor verlies van eigendommen. 

9.2. De student kan geen rechten ontlenen aan drukfouten in het communicatiemateriaal van de Natural Hair Academy en wijzigingen. 

ARTIKEL 10 – Geheimhouding

De student verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medestudenten en docenten tijdens de lessen ontvangen. 

ARTIKEL 11- Klachten

Eventuele klachten over de Natural Hair Academy dienen schriftelijk en onderbouwd aan de directeur kenbaar te worden gemaakt. Bij klachten over levering van diensten dient dit binnen 7 dagen na levering van de dienst/ start van de opleiding te geschieden. Bij gebreke hiervan wordt de student geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienst. Het indienen van een klacht ontslaat de student niet van zijn of haar betalingsverplichting. 

ARTIKEL 12- Gegevens 

Gegevens van de student worden opgeslagen in het bestand van de Natural Hair Academy en worden niet zonder meer verstrekt aan derden. Dit geschiedt enkel wanneer het strikt noodzakelijk is voor het volledig kunnen uitvoeren van diensten door de Natural Hair Academy. Bij wanbetaling heeft de Natural Hair Academy het recht om een incassobureau in te schakelen.  

ARTIKEL 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen tenzij anders overeengekomen, ten allen tijde, worden gewijzigd door de Natural Hair Academy. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade. 

ARTIKEL 14 – Overig
Op alle overeenkomsten tussen De Natural Hair Academy en de student is het Nederlands recht van toepassing.   
Gemaakt met